સી.આર.સી વાઘપુર ગેલેરીબાયસેગ પ્રસારણ સેટિગ્સ .

ખેલમહાકુંભ -ર૦૧૫ અંતર્ગત યોજાયેલ સ્પર્ઘામાં પ૦ મીટર દોડમાં રાજ્ય કક્ષાઅે  વડોદરા ખાતે ભાગ લેતી ભાગપુર શાળાની બાળા 

સી.આર.સી કક્ષાની S.M.C તાલીમ તા:- ૧૪,૧પ/૦૯/ર૦૧પ વાઘપુર પ્રાથમિક શાળા.


 

ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન સી.આર.સી વાઘપુર  તા-૯/૯/૨૦૧૫ તા-૧૯-૬-ર૦૧પ ના રોજ રામનગર અને નવાપુરા પ્રા.શાળા ખાતે યોજાયેલ શહેરી કક્ષાનો કન્યાકેળવણી અને શાળા પ્રવેશોત્સવ 

 

૩ - જુન બાળ ચિત્રકાળ સંમેલન મહાત્મા મંદિર ગાંઘીનગર


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો